Vind je ware liefde bij Dating Oost voor net iets meer dan 4 euro per maand!

Internetdating voor 40 tot 80 jaar.

Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.DatingOost.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

DatingOost plaatst GEEN commerciële cookies.

De datingsite van Dating Oost richt zich op man/vrouw relaties boven de 40 jaar t/m ±85 jaar.

DatingOost.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. DatingOost.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, of kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door DatingOost.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Het gebruik van DatingOost.nl is voor eigen risico van de bezoeker.
Ook elke beslissing tot het afspreken van een ontmoeting, mailcontact, telefooncontact of enig ander contact als resultaat van op DatingOost.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van DatingOost.nl.

Inschrijvingen

DatingOost.nl is gerechtigd een aanmelding zonder opgaaf van redenen te weigeren of hieraan bijzondere voorwaarden te verbinden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden is registratie niet mogelijk.

Een ingeschreven lid mag zich niet dubbel of onder een andere naam aanmelden. DatingOost.nl heeft dan ook de expliciete bevoegdheid om deze inschrijvingen te verwijderen of te blokkeren. Een lidmaatschap tussen DatingOost.nl en het lid (man-vrouw relaties) komt tot stand door het versturen van persoonlijke berichten aan en andere contacten met een ander lid of andere leden. Het lidmaatschap met DatingOost.nl is een persoonlijk lidmaatschap en is daarom niet aan derden overdraagbaar. Op de website van DatingOost.nl kunnen leden elkaar ontmoeten en contacteren, waardoor tussen hen eventueel vriendschappen kunnen ontstaan.
DatingOost.nl brengt leden slechts met elkaar in contact en heeft enkel en alleen een rol als tussenpersoon en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van het ingeschreven lid of voor het wel of niet ontstaan van vriendschappen (man-vrouw relaties).

Volledig lidmaatschap
DatingOost hanteert alleen een lidmaatschap van één jaar. Dit jaar wordt NIET automatisch verlengd. Je profiel wordt ook NIET automatisch verwijderd. Online daten is selfsupporting; dit betekent zelf aanmelden, na afloop jouw profiel ook weer zélf verwijderen. Op deze manier geven we je de mogelijkheid nog even rond te kijken en de vrijheid om je profiel weer te activeren wanneer zich een goede kandidaat aandient. Na een tijdje wordt je niet actieve profiel verwijderd. Sowieso wanneer je meerdere berichten onbeantwoord laat. We willen niet dat onze actieve (=betaalde) leden teleurgesteld worden en geen reacties terug ontvangen. DatingOost wil géén datingsite worden met 'slapende' leden.

Na registratie betekent dit dat je direct je profielschets kunt maken, je foto's kunt toevoegen en je betaling via internetbankieren/iDeal kunt regelen. Heb je geen online bankieren/iDeal, bel dan even naar DatingOost tel.nr. 0546-492899
Verwijdering van de datingsite door het lid zelf via 'instellingen'. Dit kun je vinden onder 'mijn profiel'.
Na verwijdering van je profiel van de datingsite kan van een eventueel resterend betaald lidmaatschap geen restitutie plaatsvinden. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het lidmaatschap zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
Er zal nimmer restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden.

DatingOost.nl behoudt zich het recht voor om een lid uit te sluiten van elk verder gebruik van de website dan wel de diensten van DatingOost.nl, door onder meer het profiel van het lid c.q. zijn gegevens te blokkeren en/of te verwijderen en het lidmaatschap met het lid te ontbinden, zonder verplicht te zijn om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen. Dit na gedrag dat onze leden kan schaden of DatingOost kan schaden of zich niet aan de normen en waarden houdt.

Uitschrijving - Profiel verwijderen

Wanneer iemand zich inschrijft en zich niet binnen 48 uur, nadat DatingOost.nl een e-mail heeft verstuurd om het lidmaatschap te bevestigen, minimaal één keer inlogt op de website van DatingOost.nl kan uitschrijving cq. verwijdering van de datingsite volgen. Niet actieve leden (lees: betaalde leden/ook wel full-member genoemd) kunnen sowieso te allen tijde verwijderd worden van datingsite DatingOost. Nogmaals: DatingOost wil graag een actieve site blijven, derhalve worden niet actieve leden na enige tijd verwijderd.

U stemt ermee in niet meer dan drie e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan drie e-mailberichten dan beschouwen we dit als lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door DatingOost.nl.
DatingOost.nl heeft het recht het contract met het lid op ieder tijdstip, zonder uitstel en zonder opgave van redenen op te zeggen en de toegang te weigeren tot een gedeelte van de dienst of tot de volledige dienst. Dit zonder verplicht te zijn om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen. DatingOost.nl zal vooral hiervan gebruik maken wanneer het lid zich niet aan het toepasselijk recht en aan deze algemene voorwaarden houdt of wanneer het lid de diensten niet heeft gebruikt in de laatste 12 maanden.
Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website. Log in, ga naar 'Instellingen' en klik op 'Account/profiel verwijderen'.
Wachtwoord vergeten? Ga naar 'inloggen' en klik hier op 'Wachtwoord Vergeten'.

Herroepingsrecht en Bedenktermijn

Particulieren die een product of dienst op internet kopen hebben een bedenktermijn van twee weken. Dit herroepingsrecht vindt zijn grondslag in de Wet Koop op Afstand (art. 7: 46a e.v. BW). Deze wet is een uitvloeisel van de Europese Richtlijn Consumentenrechten (97/7/EG). Het recht op ontbinding zonder reden binnen 14 dagen geldt alleen voor consumenten.

Wanneer heb je geen bedenktijd?

Je hebt geen bedenktijd bij:

• Een aankoop van minder dan €50.
• Bij eventuele hoge uitzonderingen worden de kosten verrekend van de afgenomen dienstverlening dat het lid inmiddels heeft gemaakt van deze datingsite.

Tevens geeft DatingOost een ieder de mogelijkheid voorafgaand aan het jaarlidmaatschap de datingsite GRATIS te bekijken.
Door gebruik te maken van de betaalde functies van DatingOost vervallen sowieso alle rechten van leden denkend aan een herroepingsrecht.

(Zie: Praktisch advies voor consumenten van de Autoriteit Consument & Markt ConsuWijzer )

Singles Events / Singles Party's / Speeddates / Singles Cafe's

Restitutie van deelnamegelden is NIET mogelijk.

Juistheid van informatie

DatingOost.nl heeft haar website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op deze website met betrekking tot het profiel van het lid dan wel de door het lid geplaatste berichten is afkomstig van het lid zelf. Het ingeschreven lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. DatingOost.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van het profiel c.q. het bericht. DatingOost.nl kan met betrekking tot haar dienstverlening niet garanderen dat de gegevens op deze website volledig juist zijn, of actueel en niet rechtmatig. DatingOost.nl behoudt zich het recht voor om de tekst en/of de foto's van het profiel alsmede van het op haar website geplaatste bericht in te korten, te verwijderen en/of te wijzigen. DatingOost.nl behoudt zich tevens het recht voor om het profiel en/of het bericht, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van het lid op schadevergoeding, van haar website te weigeren of te verwijderen.
DatingOost.nl is gerechtigd om haar website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) noodzakelijk is voor het onderhoud of het aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van het lid op schadevergoeding jegens DatingOost.nl kan ontstaan.

Intellectuele eigendom

Inschrijvingen, teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DatingOost.nl. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DatingOost.nl de informatie op deze site op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Verstrekking aan derden

DatingOost plaatst GEEN commerciële cookies.
De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). DatingOost.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
DatingOost.nl verkoopt, ruilt of verhuurt GEEN persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk of telefonisch om toestemming hebben gevraagd.
DatingOost.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. DatingOost.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. DatingOost.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatige gebruik van haar systemen. Het lid verplicht zich ertoe de toegang tot de dienst te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. DatingOost.nl merkt op dat de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord van een lid) niet mogen worden doorgegeven. Het lid is verantwoordelijk voor ieder door zijn gedrag mogelijk gemaakt onbevoegd gebruik van zijn inloggegevens en het daarmee verbonden gebruik van de dienst, voor zover hem de schuld treft. Voor zover het lid te weten komt dat zijn inloggegevens eventueel toegankelijk geworden zijn voor derden is hij verplicht het wachtwoord te veranderen. Elk lid is ertoe verplicht e-mails en andere berichten, namen, telefoon- en faxnummers, huis-, zaken- en e-mailadressen en url's die worden uitgewisseld in het kader van een kennismaking vertrouwelijk te behandelen.

Mailcontact

Een controle door DatingOost.nl van de inhoud van de in het kader van de e-maildienst ontvangen en verstuurde, en ook op de server bewaarde berichten, is onmogelijk. Er kan dus vooral niet worden gecontroleerd of zij schadeverwekkende software bevatten (bijv. virussen) of informatie die in strijd is met de wet of tegen de goede zeden is.
DatingOost.nl benadrukt haar leden de privé-sfeer van anderen te respecteren en daarom in geen geval storende, lasterende of dreigende inhouden per e-mail of via de chat van DatingOost.nl te versturen! Acute verwijdering van DatingOost.nl zal volgen. DatingOost accepteert absoluut geen misbruik van de e-mailpostbus voor het verzenden van massa e-mails (spam), mail-bombing en iedere andere vorm van reclame- of marketingboodschappen. Dit is niet toegestaan en verplicht het lid tot vergoeding van de schade die hierdoor ontstaat. Een ingeschreven lid van DatingOost.nl wordt verwijderd wanneer meegewerkt wordt aan verspreiding van pornografische literatuur en afbeeldingen, wanneer oproepen worden geplaatst om strafbare feiten te plegen of eraan deel te nemen en wanneer materiaal geplaatst wordt dat over andere mensen lastert, hen beledigt of bedreigt.

Onderhoud

DatingOost.nl kan (tijdelijk) buiten gebruik worden gesteld of beperkt in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de site zonder dat hierdoor enig recht van lid op schadevergoeding tegenover DatingOost.nl ontstaat. DatingOost.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. DatingOost.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

U vrijwaart DatingOost.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens DatingOost.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.
Wanneer DatingOost.nl wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en DatingOost.nl bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Almelo.Dateplaats.nl dating-oost-nederland Dating zonder fake accounts! Gratis veilig online datenOnbeperkt toegang tot profielen! Ontmoet nu nieuwe mensen!

Dateplaats.nl dating-oost-nederland Dating zonder fake accounts! Gratis veilig online datenOnbeperkt toegang tot profielen! Ontmoet nu nieuwe mensen!

Dateplaats.nl dating-oost-nederland Dating zonder fake accounts! Gratis veilig online datenOnbeperkt toegang tot profielen! Ontmoet nu nieuwe mensen!

Dateplaats.nl dating-oost-nederland Dating zonder fake accounts! Gratis veilig online datenOnbeperkt toegang tot profielen! Ontmoet nu nieuwe mensen!

Dateplaats.nl dating-oost-nederland Dating zonder fake accounts! Gratis veilig online datenOnbeperkt toegang tot profielen! Ontmoet nu nieuwe mensen!

Dateplaats.nl dating-oost-nederland Dating zonder fake accounts! Gratis veilig online datenOnbeperkt toegang tot profielen! Ontmoet nu nieuwe mensen!

Het is nu jouw: Ourtime Het is nu jouw: ourtime Het is jouw: ourtime